Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

1 og 5 års gennemgang

1 og 5 års gennemgang

Høj kvalitet og fagligt niveau, fleksibel, uvildig rådgivning, lav pris

1 og 5 års gennemgang

Overvejer du om du skal få gennemgået din bolig og er du i tvivl om det er nødvendigt?

Du kan godt selv stå for 1 og 5 års gennemgang, men det er en stor opgave. Du bør få en byggesagkyndig til at hjælpe dig med det.

Kvaliteten af boligen kan svinge meget. Håndværkere har forskellige faglige niveauer. Dette kan give kvalitetsmæssige problemer, som der skal tages hånd om efter 1 eller 5 års gennemgangen.

Det er dit ansvar at finde de fejl og mangler byggeriet har og som er reklamationsberettigede ved 1 eller 5 års gennemgangen.

Du bør afsætte en til to timer til gennemgangen. Det skyldes, at boligen skal tjekkes for skjulte fejl og mangler både ude og inde og funktionstestes.

Der skal også udarbejdes en mangelliste over de problemer, der konstateres ved gennemgangen. Denne liste skal dokumentere overfor entreprenøren eller typehusfirmaet, hvad der er konstateret ved gennemgangen.

Når mangellisten er udarbejdet og manglen så viser sig igen efter en periode, så er det en reklameret mangel, som du har ret til at få udbedret af byggefirmaet.

1 års gennemgangen er vigtig. Her har du en AB forbrugeraftale, hvilket mange entreprenører eller typehusfirmaer benytter sig af. Mange firmaer benytter sig ikke af 5 års gennemgange, så 1 års gennemgangen kan være sidste mulighed for at få gået boligen igennem med entreprenøren eller typehusfirmaet.

Som bygherre er det dig, der skal indkalde entreprenøren til gennemgangen, før du har ret til at få afhjulpet fejl og mangler ved 1 eller 5 års gennemsyn.

Du bør medtage en byggesagkyndig til gennemgangene, så du sikrer dig at alle fejl og mangler bliver noteret korrekt. Den byggesagkyndige tjekker huset ud- og indvendigt, herunder tekniske installationer og loftsrum. Der vil altid være ting, der overrasker enten positivt eller negativt. Gennemgangen vil belyse grundigt, hvilke ting, det er.

I henhold til AB92 skal du indkalde entreprenøren, så du kan gøre dine krav gældende.

1-ÅRS EFTERSYN § 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

5-ÅRS EFTERSYN § 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Reglerne kan læses i AB Forbruger, AB92, ABT18.

Arkitektegnet villa i 2 plan

1 og 5 års gennemgang priser fra kr. 4000,-

Priser fra 4000,- på 1 og 5 års gennemgang ved Hafnia Byggesagkyndig.

Kontakt Hafnia Byggesagkyndig på tlf: 45 25 22 22 99 eller på e-mail: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

⭐⭐⭐⭐⭐

Priserne er baseret på fastsatte besigtigelsestider på enten 1,5 eller 2 timer. Normalt bruges den/de første time(r) til undersøgelser, mens den resterende time bruges til at tage notater eller diskutere de identificerede problemer. Således at der er klare linjer omkring identificeret problemer og du også en transparent pris på 1 og 5 års gennemgang.

I visse tilfælde er det unødvendigt at tage notater, og i sådanne tilfælde vil det være mere værdifuldt at bruge tiden på yderligere undersøgelser samt at modtage relevante oplysninger og dokumenter fra Hafnia Byggesagkyndig. Dette kan omhandle relevante byggeerfaringer, instruktioner, produktinformationer osv. Vi vil afklare nærmere forventningerne vedrørende dette på adressen.

Prisen inkluderer ikke yderligere opfølgning på sagen, herunder rapporter eller notater. Hvis der opstår behov for opfølgning, f.eks. gennem telefonopkald eller e-mails, udføres sådant arbejde på timebasis til en sats på kr. 1200,- ex moms pr. påbegyndte 15 minutter, som faktureres.

1 og 5 års gennemgang af bolig

En gennemgang af bolig i henhold til ab92/ab18 er en undersøgelse, der foretages af en ekstern byggesagkyndig. Formålet med undersøgelsen er at kontrollere byggeriet for mangler eller fejl i forbindelse med 1 eller 5 års gennemgang, og om bygherren har overholdt de forpligtelser, der er beskrevet i ab18.

Undersøgelsen foretages normalt efter 1 og 5 år, og det er en god idé at få den foretaget, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med dit byggeri så må du kontakte Hafnia byggesagkyndig.

Hvornår skal man gennemgå sin bolig i henhold til betingelser?

Der er to tidspunkter, hvor det er særligt vigtigt at gennemgå din bolig i henhold til ab92. Det er 1 år efter at byggeriet er færdigt, og igen 5 år efter. På disse tidspunkter kan du få et overblik over, hvilke mangler der er blevet rettet, og hvilke der stadig er.

Hvad er formålet med en gennemgang?

Formålet med en gennemgang af bolig i henhold til ab92 er at sikre, at byggeriet lever op til de krav, der er stillet til det. Det er også en mulighed for at få rettet eventuelle fejl og mangler, der måtte være.

Hvem står for gennemgangen?

Det er bygherren, der står for gennemgangen af bolig. Det er dog vigtigt, at du som forbruger også tager del i gennemgangen. På den måde sikrer du, at alle fejl og mangler bliver rettet.

Hvordan foregår en gennemgang?

En gennemgang af bolig foregår ved, at bygherren gennemgår bygningen for at se, om der er fejl eller mangler. Hvis der er fejl eller mangler, skal de rettes. Det er også vigtigt, at bygherren tager hensyn til eventuelle ændringer i bygningen, f.eks. nye vinduer eller døre.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er vigtigt, at du som forbruger er opmærksom på, hvordan gennemgangen foregår. Du skal sørge for at alle fejl og mangler, der bliver rettet af håndværker. Du skal også sørge for at holde øje med ændringer i bygningen, f.eks. nye svindrevner og sætningsskader.

Hvornår skal jeg tjekke boligen?

Det er en god idé at tjekke boligen efter 1 år og igen efter 5 år. På den måde sikrer du, at alle fejl og mangler bliver rettet, og at bygningen er i god stand.

Hvad er der i en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang er en undersøgelse af byggeriet for at finde eventuelle fejl eller mangler. Gennemgangen udføres af en byggesagkyndig, og der tages typisk et gebyr for undersøgelsen.

Formålet med en bolig gennemgang er at sikre, at byggeriet overholder de krav, der er stillet i ab92-betingelser. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. krav til bygningernes konstruktion, sikkerhed og indeklima.

En bolig gennemgang kan udføres både ved 1-års og 5-års eftersyn. Gennemgangen kan også udføres på andre tidspunkter, hvis der er mistanke om kritiskefejl eller mangler i byggeriet.

En bolig gennemgang er ikke det samme som en almindelig boligtjek. I en boligtjek undersøger byggesagkyndige kun forhold, der kan være til gene for beboerne, f.eks. brandfare eller fugtproblemer. I en bolig gennemgang undersøges alle bygningsdelene for at sikre, at de overholder de krav, der er stillet i ab92/ab18betingelser.

En bolig gennemgang kan kun udføres af en byggesagkyndig, der er godkendt af Bygherreforeningen.

Hvad koster en bolig 1 og 5. års gennemgang?

Prisen for 1 og 5. års gennemgang afhænger af størrelsen og kompleksiteten af byggeriet. Gennemgangen kan typisk koste mellem 4.000 og 6.000 kroner afhængig af størrelsen af boligen og man vil have lavet en rapport.

Hvem skal have en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang er ikke påkrævet, men det anbefales, at alle bygninger får en gennemgang hvert 5. år. Dette gælder især for ældre bygninger, da de ofte har flere mangler og fejl end der er på nyere bygninger.

Hvornår skal en bolig gennemgang udføres?

En bolig gennemgang kan udføres når som helst, men det anbefales at få en gennemgang, når der sker en kritisk fejl og mangler som gøre bolig svært at bo i, fx stor sætningsskader.

Hvad skal der tjekkes i en bolig gennemgang?

I en bolig gennemgang undersøges alle bygningsdelene for at sikre, at de overholder de krav, der er stillet i ab92-betingelser. Dette omfatter bl.a. kontrol af vægge, gulve, lofter, vinduer, døre, trapper, tagkonstruktioner og mm.

Hvem udfører en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang udføres af en byggesagkyndig. Dette er en fagperson, der har erfaring med at undersøge bygninger for fejl og mangler. I er velkommen til at kontakte Hafnia byggesagkyndig for at hjælpe jer med boliggennemgangen.

Hvad koster en bolig gennemgang?

Prisen for en bolig gennemgang afhænger af størrelsen og kompleksiteten af bygningen. Kontakt derfor Hafnia Byggesagkyndig for at få et tilbud på en gennemgang af din bygning.

Hvorfor skal man gennemgå sin bolig?

Det er vigtigt at gennemgå sin bolig for at sikre, at der ikke er nogen fejl eller mangler efter 1 eller 5 år. Hvis der er fejl eller mangler, kan dette have alvorlige konsekvenser for bygningen og bygherren. Derfor er det vigtigt, at bygherre og bygningsejere tjekker deres bolig jævnligt.

Hvordan foregår en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang foregår ved, at byggesagkyndige undersøger bygningen for fejl og mangler. De undersøger også bygningens konstruktion for at sikre, at den er i overensstemmelse med ab18.

Hvilke fejl og mangler kan man finde ved 1 og 5 års gennemgang?

Der kan være mange forskellige fejl og mangler, der kan findes ved en bolig gennemgang. Dette kan f.eks. være fejl i konstruktionen, der ikke overholder ab18. Det kan også være mangler i byggeriet, der gør at bygningen ikke er i overensstemmelse med ab92/ab18.

Hvem foretager en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang kan kun foretages af en byggesagkyndig. En byggesagkyndig er en person, der har en særlig uddannelse og er godkendt af bygherre til at foretage en bolig gennemgang.

Hvornår skal en bolig gennemgang foretages?

Hvordan foregår en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang foregår ved, at byggesagkyndige går bygningen grundigt igennem og tjekker, om den overholder byggereglerne. De vil også kigge på byggeriet for at se, om der er nogen mangler eller fejl. Hvis der findes fejl eller mangler, vil byggesagkyndige skrive en rapport om dette, som bygherre kan bruge til at rette fejlene.

Hvordan foregår en bolig gennemgang?

En bolig gennemgang er en undersøgelse, der foretages af en sagkyndig, for at vurdere bygningens tilstand. Gennemgangen foretages normalt efter 1 og 5 år, og kan have til formål at finde fejl og mangler, der ikke er blevet rettet efter byggeriet.

En gennemgang af bolig kan også have til formål at vurdere, om der er sket ændringer i bygningens tilstand, som kan have indflydelse på dens værdi.

Gennemgangen foretages ved at undersøge bygningen grundigt, og sammenligne den med tegninger og dokumentation fra byggeriet.

Derfor er det vigtigt, at bygningsejere tager gennemgangen alvorligt, og sørger for at have alle relevante dokumenter og tegninger klar, når sagkyndige kommer på besøg.

Hvem skal gennemgå sin bolig?

En 1 og 5 års gennemgang af bolig er en undersøgelse, der foretages af en byggesagkyndig. Formålet med undersøgelsen er at kontrollere, om der er byggetekniske mangler eller fejl i boligen, og om der er sket skader på bygningen, som kan have betydning for boligens bæredygtighed.

En 1 og 5 års gennemgang af bolig kan kun udføres af en byggesagkyndig, der er uvildig i forhold til bygherren. Dette betyder, at gennemgangen skal foretages af en person, der ikke er ansat af bygherren, og som derfor ikke har interesse i at skjule eventuelle fejl eller mangler.

En 1 og 5 års gennemgang er en meget detaljeret undersøgelse, og derfor tager den også lidt tid at udføre. Gennemgangen vil typisk tage 1-2 timer, og det er derfor vigtigt, at man har god tid, når man bestiller en 1 og 5 års gennemgang.

En 1 og 5 års gennemgang af bolig er en vigtig undersøgelse, som alle bygningsejere bør foretage. Gennemgangen kan afdække alvorlige problemer med boligen, som kan have betydning for ens bæredygtighed.

Kan man selv gennemfører en 1 og 5 års gennemgang?

Det er ikke anbefalelsesværdigt, at man selv gennemfører en 1 og 5 års gennemgang. En 1 og 5 års gennemgang er en meget detaljeret undersøgelse, og derfor er det bedst at lade en sagkyndig udføre gennemgangen.

Hvad er typiske mangler ved 1 års gennemgang?

Typiske mangler ved 1 års gennemgang kan være:

 • Dårlig ventilation

 • Lækage

 • Skader på tag og facader

 • Sætningsskader

 • Svindrevner

 • Manglende vedhæftning i fliser

 • Fugtskader

 • mm.Hvad er typiske mangler ved 5 års gennemgang?

Typiske mangler ved 5 års gennemgang kan være:

 • Dårlig ventilation

 • Lækage

 • Skader på tag og facader

 • Sætningsskader

 • Svindrevner

 • Manglende vedhæftning i fliser

 • Fugtskader

 • Fejl ved døre og vinduer

 • mm.

Hafnia Byggesagkyndig er altid klar til at hjælpe jer med 1 og 5 års gennemgang.