Gyngemose Parkvej 8

2860 Søborg

+45 25 22 22 99

info@hafnia-byggesagkyndig.dk

Åbningstider

Man-fre kl 8.00 – 16.00

Handelsbetingelser hos Hafnia Byggesagkyndig

Generelle oplysninger

Hafnia Byggesagkyndig

Gyngemose Parkvej 8B, 5. th.

2860 Søborg

CVR nr.: 38355473

Telefon: +45 25 22 22 99

Email: info@hafnia-byggesagkyndig.dk

ORDREBEKRÆFTELSE

Når Hafnia-Byggesagkyndig har fremsendt kunden et tilbud, anses denne som accepteret ved modtagelse af følgende fra kunden: tid, dato samt adresse for besigtigelsen. Det vil fremgå af tilbuddet, hvilke produkter/ydelser kunden har købt og den aftalte pris for disse.

FORTRYDELSESRET

Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen begynder at løbe den dag, hvor kunden har foretaget en bestilling på Hafnia-byggesagkyndig.dk, via telefon eller tredjepart. Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden give Virksomheden skriftlig besked på mail til info@hafnia-byggesagkyndig.dk inden udløbet af de 14 dage. Virksomheden vil herefter sende kunden en bekræftelse på modtagelse af fortrydelsen. Har Virksomheden, efter aftale med kunden, besigtiget ejendommen eller leveret anden ydelse inden udløbet af de 14 dage bortfalder fortrydelsesretten 24 timer før besigtigelsen, jf. betingelse 4. Kunden er således indforstået med, at fortrydelsesretten ikke kan påberåbes efter besigtigelsen af ejendommen eller efter leveringen af anden ydelse.

AFTALE OM LEVERINGSTIDSPUNKT FOR PRODUKTET/YDELSEN

Indgåelse af aftale om ydelsestidspunktet hos kunden sker via telefonisk kontakt eller via e-mail. Kunden modtager altid en bekræftelse af det aftalte tidspunkt efter aftalen er indgået. Virksomheden tager forbehold for forkerte kontaktoplysninger bl.a. forkerte mailadresser, fejl i kontaktperson eller lign. Idet konsulentens besigtigelser og kørselsafstande kan variere, vil det aftalte besigtigelsestidspunkt være forbundet med mindre usikkerhed ift. konsulentens fremmøde. Som udgangspunkt forbeholder Virksomheden sig retten til at den aftalte tid for besigtigelse kan variere med +/- 1 time.

AFSAT TID TIL YDELSERNE/BESIGTIGELSERNE

Indgåelse af aftale om en ydelse, afsættes der som standard 1,5 timer pr. ydelse/besigtigelse. Det er muligt at tilkøbe mere tid, dog skal dette aftales på forhånd. Ved overskredet tid vil besigtigelsen stoppes, og der vil være mulighed for at fortsætte med udførsel af besigtigelsen på medgået tid af 1.250 kr inkl. moms pr. time. Der vil blive faktureret for hver påbegyndt time. 

AFLYSNING

Når tidspunkt for besigtigelse er aftalt, skal eventuel aflysning foretages direkte til vores kundeservice, senest 24 timer i hverdage inden det aftalte tidspunkt for besigtigelsen.

Aflysningen kan foretages til: Hafnia-byggesagkyndig.dk eller på tlf. +45 25 22 22 99. Aflyser kunden ikke 24 timer før besigtigelsestidspunktet, forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 2,000,- inkl. moms.

KØRSEL

Der betales ikke for kørsel medmindre at den byggesagkyndige har mere end 1 times kørsel t/r. For enkelt ydelse vil det koste 500 kr. inkl. moms pr. besigtigelse og ved byggetilsynet vil det koste 2.800 kr. inkl. moms.

FORGÆVES KØRSEL

Såfremt kunden ikke er til stede på det aftalte tidspunkt, forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve et gebyr for forgæves kørsel på kr. 2.000,- inkl. moms.

PRODUKTER/YDELSER SOM VIRKSOMHEDER LEVERER

Virksomheden leverer for nuværende følgende ydelser:

  1. Renovering og ombygning 
  2. Byggetilsyn
  3. Afleveringsforretning
  4. 1 og 5 års gennemgang
  5. Køberrådgivning
  6. Byggestyring
  7. Fugt og skimmelsvamp
  8. Syn og skøn

Virksomheden kan til enhver tid ændrer produkterne/ydelsernes indhold og pris. 

LEVERING AF YDELSEN

Medmindre andet er aftalt mellem kunden og Virksomheden, vil Virksomheden levere ydelsen efter nærmere aftale med kunden. Leverer Virksomheden ikke ydelsen rettidigt, foreligger der forsinkelse på mere end 1 time. Medmindre forsinkelsen skyldes kundens egne forhold, eksempelvis manglende adgang til ejendommen, aflysning mv. Foreligger der forsinkelse som følge af Virksomhedens egne forhold, kan kunden hæve bestillingen omkostningsfrit, hvis ydelsen ikke er foretaget. Vores rådgiver kan maksimalt gøres ansvarlig for økonomisk ansvar svarende til 3 x vores honorar.

BETALING

Virksomheden benytter sig primært af elektronisk fakturering. Efter levering af en eller flere ydelser modtager kunden en faktura for det/de bestilte produktet. Betaling til Virksomheden forfalder som udgangspunkt 5 netto dage fra modtaget faktura medmindre anden aftale om forlænget betalingsfrist er indgået med Virksomheden. Manglende betaling medfører, at der påløber 1,5% i rente pr. mdr. regnet fra forfaldsdato. Ved manglende betaling vil Virksomheden pålægge et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms pr. fremsendte rykker til kunden. Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og er inkl. moms.

KLAGEMULIGHEDER

Ønske kunden at klage officielt over leveret ydelser. skal kunden rette skriftlig henvendelse til Virksomheden på info@Hafnia-byggesagkyndig.dk. Såfremt tvisten ikke kan løses mellem kunden og Virksomheden, har kunden mulighed for at klage til nedenstående: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige vedrørende tilstandsrapport:

Toldboden 2

8800 Viborg T

lf.: 7240 5600

Mail: husklage@husklage.dk

www.husklage.dk

LOVVALG OG VÆRNETING

Denne aftale er undergivet dansk ret. Hvis tvistigheder opstået i forbindelse med denne aftale ikke kan løses gennem forhandlinger mellem kunden og Virksomheden, afgøres tvisten af de danske domstole.

FORCE MAJEURE

Virksomheden er ikke ansvarlig for levering af ydelser, når force majeure indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Som force majeure regnes også dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre lignende omstændigheder, som Virksomheden ikke er direkte herre over. I tilfælde af force majeure er Virksomheden berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Virksomheden forbeholder sig retten til løbende at ændre og opdatere salgs- og leveringsbetingelserne.